مقایسه تطبیقی توزیع منافع بین طرفین قراردادهای نفتی بیع متقابل، مشارکت در تولید و قراردادهای جدید نفتی ایران (IPC): مطالعه موردی میادین نفتی سروش و نوروز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد پردیس بین‌الملل دانشگاه فردوسی مشهد

2 عضو هیأت علمی دانشگاه فردوشی مشهد

3 دانشیار دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

درتنظیم قراردادهای نفتی، به‌کارگیری چارچوب قراردادی مناسب که منافع دو طرف را تأمین کند و جذب حداکثری سرمایه خارجی و فن­آوری پیشرفته را در پی­داشته باشد، ضروری است. عنصر کلیدی در خصوص توزیع منافع بین طرفین، انعطاف­پذیری بهینه قرارداد است. در این مقاله برای نخستین بار انعطاف­پذیری رژیم مالی قراردادهای بیع متقابل، مشارکت در تولید و قراردادهای جدید نفتی ایران از طریق شبیه­سازی مدل مالی قرارداد در دو سناریوی سخت­گیرانه و متعارف مطالعه شده است. در سناریوی سخت­گیرانه، پارامترهای قرارداد بیع متقابل میان شرکت ملی نفت و شرکت شل، مبنا قرار گرفته و پارامترهای دو قرارداد دیگر به گونه­ای برآورد شده که نتایج اصلی با نتایج تحقق یافته در قرارداد یاد شده یکسان شود. سپس تأثیر پارامترهای برآوردی بر توزیع درآمد ناخالص و بازدهی طرفین بررسی و با هدف تحلیل میزان انعطاف­پذیری قراردادهای مورد بررسی، به تحلیل حساسیت مؤلفه­های بازدهی داخلی پیمانکار و دریافتی طرفین قرارداد نسبت به تغییرات قیمت و هزینه­های سرمایه­ای و عملیاتی پرداخته شده است. براساس نتایح، رژیم مالی قراردادهای مشارکت در تولید این امکان را به طرفین می­دهد که میان مفاد و ساختار قرارداد با منافع خود تطابق و هماهنگی پدید آورند. این در حالی­ است که برخی ابزارهای ناکارآمد قراردادهای بیع متقابل و قراردادهای جدید نفتی ایران منجر به عدم انعطاف­پذیری بهینه در برابر تغییر شرایط اقتصادی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparative Study of Benefits Distribution Between Parrties of Buy Back, Production Sharing Contract and Iran Petrouleum Contracts (IPC) (A Case Study of Soroush and Nowruz Oil Fields)

نویسندگان [English]

  • Sharareh Kavosi 1
  • Mohammad Ali Falahi 2
  • Mohammad Javad Razmi 3
1 Ph.D. Student of Economics, Ferdowsi University of Mashhad International Campus
2 Professor of Economics at Ferdowsi University of Mashhad
3 Associate Professor Ferdowsi University of Mashhad