تأثیر نوسانات قیمت نفت بر ظرفیت برق بادی در کشورهای درحال توسعه با تأکید بر نقش یادگیری فنی و صرفه‏ های ناشی از مقیاس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی پیشرفت اقتصادی، دانشگاه علم و صنعت

2 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، گرایش مدلسازی سیستمهای کلان، دانشکده مهندسی پیشرفت، دانشگاه علم و صنعت

چکیده

هدف مقاله حاضر بررسی تاثیر تغییرات و شوک­های قیمت نفت بر ظرفیت نصب شده انرژی بادی در کشورهای در حال توسعه و مقایسه تاثیر آن با تاثیر عوامل فناورانه یعنی افزایش مقیاس و یادگیری فنی است.  برای این منظور با استفاده از روش رگرسیون غلتان و اطلاعات سال­های 2003 تا 2015، نرخ­های یادگیری فنی سالانه محاسبه شده و سپس با استفاده از روش رگرسیون داده­های تابلویی و مدل خودرگرسیونی برداری مبتنی بر داده­های تابلویی، به بررسی تاثیر تغییرات و شوک­های قیمت نفت بر ظرفیت نصب شده انرژی بادی، به عنوان پیشروترین انرژی تجدیدپذیر، در کشورهای در حال توسعه پرداخته شده است. نتایج نشان می­دهد که تغییرات قیمت نفت در بلندمدت تاثیر مثبت ولی اندک بر توسعه انرژی تجدیدپذیر در کشورهای در حال توسعه دارد. شوک­های قیمت نفت نیز اگر چه در کوتاه­مدت و به واسطه تقویت انگیزه کشورهای در حال توسعه برای انتقال فناوری­های با مقیاس بالاتر موجب توسعه انرژی­های تجدیدپذیر می­شوند، در بلندمدت به تنهایی نمی­تواند تضمین­کننده توسعه انرژی تجدیدپذیر در این کشورها باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Oil Price Fluctuations on Wind Power Capacity in Developing Countries, Based on Technological Learning and Economies of Scale

نویسندگان [English]

  • saeed shavalpour 1
  • Elahe Kaviani 2
1 Iran University of Science & Technology
2 Iran University of Science & Technology