پیش‌بینی تراز داخلی گاز طبیعی: با استفاده از مدل ترکیبی ARDL و میانگین متحرک خودهمبسته یکپارچه (ARIMA)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه بوعلی سینا همدان

2 دانشکده اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا همدان

3 کارشناس ارشد اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف از این مطالعه بکارگیری یک مدل ترکیبی جهت تخمین تراز سرانه گازطبیعی کل کشور و همچنین پیش­بینی آن برای دوره 1396 - 1415 می­باشد. در این مطالعه با استفاده از مدل­ پویای خودتوضیح با وقفه­های توزیعی (ARDL)، کشش­های بلندمدت و کوتاه­مدت عرضه و تقاضای سرانه گاز طبیعی کل کشور برای دوره 1360-1395 برآورد شده است. سپس با قرار دادن مقادیر پیش­بینی شده هر یک از متغیرهای مورد نظر که از مدل ARIMA بدست آمده در مدل ترکیبی ARDL، مقدار تراز سرانه گاز طبیعی تا سال 1415 پیش­بینی گردیده است. نتایج پیش­بینی بیانگر این است که مقدار تقاضای سرانه گاز طبیعی تا سال 1415 به میزان 36/4177 میلیون مترمکعب خواهد رسید، همچنین در همین سال مقدار عرضه سرانه گاز طبیعی برابر با میزان 26/3417 میلیون مترمکعب خواهد بود. جهت پاسخگویی به این میزان مازاد تقاضا باید سیاست­هایی در جهت افزایش تولید یا محدودیت تقاضا اتخاذ گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Forcasting The Domestic Iranian Natural Gas Balance: With Using of Hybrid ARDL and ARIMA Model

نویسندگان [English]

  • fotros mohammadhasan 1
  • mostafa omidali 2
  • amirmohammad galavani 3
1 bu ali sina university
2 Economics Faculty, Bu-Ali Sina University of Hamedan
3 shahid beheshti university