شبیه‏ سازی یکپارچگی بازار برق (سیستم‏ های قدرت) در کشورهای هم‏ مرز ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید با هنرکرمان، کرمان، ایران

2 کارشناس ارشد اقتصاد انرژی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان

3 هیات علمی دانشگاه کرمان

چکیده

با رشد فزاینده تقاضای برق، عدم توانایی دولتها در تامین منابع لازم برای سرمایه‏گذاری در صنعت برق و همچنین با افزایش هزینه‌های اجتماعی سوختهای فسیلی، تمایل به مباحث اقتصاد سیستم‏های قدرت شتاب بیشتری یافته است. هدف مطالعه حاضر، بررسی امکان ایجاد یکپارچگی سیستم‏های قدرت در پنج کشور هم مرز ایران(پاکستان، ترکیه، قزاقستان، روسیه و عمان) با استفاده از داده‏های سالهای2011-2000 می‌باشد. بدین منظور رفتار پویای سناریوهای خودکفایی و بازار آزاد با استفاده از نرم افزار شبیه‏سازی Vensim تا سال 2030 ارزیابی شده است. نتایج حاصل از مقایسه دو سناریوی خودکفایی و بازار آزاد حاکی از آن است که ایجاد بازار یکپارچه در منطقه مورد بررسی منجر به کاهش قیمت برق بدلیل کاهش هزینه‌های ظرفیت می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Simulating Power Market Integration (power systems) in Countries Bordering Iran

نویسندگان [English]

  • zeinolabedin sadeghi 1
  • Sahar Bahador 2
  • Mehdi Nejati 3
1 DEPARTMENT OF ECONOMICS, SHAHID BAHONAR UNIVERSITY OF KERMAN
2 M.Sc in energy economics
3 Assistant Professor, Department of Economics, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran