همزمانی مصرف انرژی‏‌های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر در منحنی زیست‌محیطی کوزنتس در کشورهای منتخب اوپک: کاربردی از روش PMG

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه تبریز

2 دانشگاه آزاد واحد ابرکوه

چکیده

امروزه مسائل و مشکلات زیست‌محیطی نظیر گرم شدن کره زمین در نتیجه انتشار فزاینده گازهای گلخانه‌ای و استفاده از انرژی­های فسیلی سبب ترغیب به توسعه و استفاده از منابع انرژی با آلودگی کمتر و تجدیدپذیر به عنوان جانشینی بالقوه و پاک برای سوخت­های فسیلی و تجدیدناپذیر شده است. این پژوهش با هدف مطالعه منحنی زیست‌محیطی کوزنتس در همزمانی مصرف انرژی‌های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر، برای 11 کشور منتخب از گروه کشورهای اوپک، طی سال‌های 2013-1980 به صورت مدل غیرخطی درجه دوم، با استفاده از روش PMG انجام شده است. نتایج مطالعه حاکی از تأیید وجود فرضیه EKC و منحنی زیست‌محیطی کوزنتس در کشورها و دوره مورد مطالعه می‌باشد. معناداری آماری متغیر مصرف انرژی‌های تجدیدناپذیر با ضریب 67/0 در سطح 1 درصد نشان می‌دهد به ازای یک درصد افزایش در مصرف این نوع انرژی‌، 67/0 درصد بر میزان انتشار گاز گلخانه‌ای CO2 افزوده می‌شود. به تعبیری استفاده هر چه بیشتر از انرژی‌های تجدیدناپذیر و سوخت‌های فسیلی بر آلودگی محیط‌زیست و هوا می‌افزاید. همچنین، متغیر مصرف انرژی‌های تجدیدپذیر با ضریب 005/0-  به لحاظ آماری معنادار نمی‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Simultaneous Consumption of Renewable and Nonrenewable Energy, in Environmental Kuznets Curve in Some Selected OPEC Countries: PMG Method

نویسندگان [English]

  • Zahra Jalili 1
  • Abbas Alavi Rad 2
  • Ebrahim Sharifi 2
1 PhD student at University of Tabriz
2 Assistant Professor at Islamic Azad University Abarkouh Branch
چکیده [English]

Nowadays, greenhouse gas emissions and consumption of fossil fuels has led to environmental problems such as global warming which result in using low carbon energy sources and renewable energy as a potential substitute for fossil fuels and nonrenewable energy. This study is going to investigate Environmental Kuznets curve (EKC) for 11 elected OPEC countries, from 1980 to 2013 by using nonlinear quadratic model. The consumption of renewable and nonrenewable energy are considered together in this model which has been carried out by PMG (Pooled Mean Group). According to the outcomes of the research the Environmental Kuznets curve hypothesis is confirmed in these selected countries and studied period. The coefficient of nonrenewable energy consumption is statistically significant at the 0.01 significance level. Its estimated coefficient is 0.67 and states a 1% increase in nonrenewable energy consumption which leads to CO2 emission rise by 0.67%. It indicates that overusing of nonrenewable energy and fossil fuels increases environmental and air pollution. Also, the coefficient of renewable energy consumption is -0.005 that it is not statistically significant. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental Kuznets Curve
  • Renewable energy
  • Nonrenewable Energy
  • PMG Method
  • OPEC

اسدزاده، احمد و جلیلی، زهرا (1394)، تأثیر رشد اقتصادی بر مصرف انرژی‌های تجدیدپذیر درکشورهای پیشرفته: شواهدی از هم‌انباشتگی پانلی و برآوردگر CUP-FM، فصل‌نامه مطالعات اقتصاد انرژی، سال یازدهم، شماره 47، صص 180-161.

استادزاد، حسین و بهلولی، پریسا (1394)، تاثیر انرژی‌های تجدیدپذیر بر منحنی زیست‌محیطی کوزنتسی در ایران، نظریه‌های کاربردی اقتصاد، دوره 2، شماره 2، صص 154-127.

امیرتیموری، سمیه و خلیلیان، صادق (1388)، بررسیرشداقتصادیومیزانانتشارگاز CO2 درکشورهایعضواوپک: رهیافتمنحنیزیستمحیطیکوزنتس، علوم محیطی، سال هفتم ، شماره اول، صص 172-161.  

پژویان، جمشید و لشکری‌زاده، مریم (1389)، بررسی عوامل تأثیرگذار بر رابطه میان رشد اقتصادی و کیفیت زیست‌محیطی، پژوهشهای اقتصادی ایران، دوره 13، شماره 42، صص 188-169.

حری، حمیدرضا، جلایی، سید عبدالمجید و جعفری، سعید (1392)، بررسی تأثیر توسعه مالی و مصرف انرژی بر تخریب زیست‌محیطی در ایران در چارچوب فرضیه زیست‌محیطی کوزنتس (EKC)، فصلنامه اقتصاد محیط‌زیست و انرژی، سال دوم، شماره 6، صص 48-27.

حیدری، پیمان و رنجبر فلاح، محمدرضا (1391)، رابطه رشد اقتصادی و آلودگی ناشی از گازهای گلخانه‌ای در کشورهای عمده اوپک (با استفاده از روش پانل دیتا)، فصلنامه علمی محیط‌زیست، شماره 52، صص 15-1.

خوش‌اخلاق، رحمان، دلالی اصفهانی، رحیم و یارمحمدیان، ناصر (1390)، تحلیل منحنی زیست‌محیطی کوزنتس با استفاده از فرآیند کیفیت زیست‌محیطی مشمول انتخاب سبد مصرفی خانوار، فصلنامه تحقیقات مدل‌سازی اقتصادی، شماره 6، صص 104-85. 

درگاهی، حسن و بهرامی غلامی، مینا (1390)، عوامل مؤثر بر انتشار گازهای گلخانه‌ای در اقتصادهای منتخب کشورهای صنعتی و کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و توصیه‌های سیاستی برای ایران: رویکرد داده‌های پانل،‌ فصلنامه اقتصاد محیط‌زیست و انرژی، سال اول، شماره 1، صص 99-73.

دیزجی، منیره و غلامی‌نژاد دیزگاه، سولماز (1391)، رشد اقتصادی، توسعه انسانی و آلودگی آب ناشی از فعالیت‌های اقتصادی در کشورهای منتخب جهان، فصلنامه اقتصاد کاربردی، سال سوم، شماره یازدهم، صص 156-135.

دینی حصاروئیه، اکبراله، اسدپور، احمدعلی و ستوده‌نیا، سلمان (1395)، بررسی روند وابستگی بودجه به نفت در ایران، فصلنامه مطالعات حقوق، شماره دوم، صص 110-95.   

شجری، هوشنگ، استادی، حسین و کاوسی، نبیالله (1392)، نقشتجارتبین‌المللبرکیفیتمحیط‌زیست،مطالعهموردی: کشورهایمنتخبحوزهخلیجفارس، دو فصلنامهعلمی ـ تخصصیاقتصادتوسعهوبرنامه‌ریزی،‌ سال دوم، شماره اول، صص 83-67.

شهبازی، کیومرث، حمیدی‌رزی، داود و فشاری، مجید (1394)، بررسی عوامل مؤثر در انتشار آلودگی هوا در کشورهای حوزه دریای خزر: رهیافت مدل دوربین فضایی تابلویی،‌ محیط‌شناسی، دوره 41، شماره 1، صص 127-107.

فطرس، محمدحسین، غفاری، هادی و شهبازی، آزاده (1389)، مطالعه رابطه آلودگی هوا و رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت، فصلنامه علمی پژوهشی، پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی، سال اول، شماره اول، صص 77-59.

فلاحی، فیروز، اصغرپور، حسین، بهبودی، داود و پورنظمی، سیمین (1391)، آزمون منحنی کوزنتس زیست‌محیطی در ایران با استفاده از روش LSTAR، فصل‌نامه مطالعات اقتصاد انرژی، سال نهم، شماره 32، صص 93-73.

محمدزاده، پرویز، فشاری، مجید و اکبری، اکرم (1391)، آزمون فرضیه زیست‌محیطی کوزنتس در کشورهای منطقه MENA (کاربرد اقتصادسنجی فضایی)، اولین همایش بین‌المللی اقتصادسنجی، روش‌ها و کاربردها، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، 4-6 شهریور 1391.

مهرآرا، محسن، امیری، حسین و حسنی سرخ‌بوزی، محمد (1391)، رابطه مصرف انرژی و درآمد: آزمون فرضیه زیست‌محیطی کوزنتس با استفاده از رویکرد مدل‌های رگرسیونی انتقال ملایم پانل، فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی، سال بیستم، شماره 62، صص 194-171.

میرزایی، عباس، اسفنجاری کناری، رضا، محمودی، ابوالفضل و شعبانزاده، مهدی (1395)، اقتصاد سایه و نقش آن درکنترل آسیب‌های زیست‌محیطی کشورهای منا، فصلنامه علمی پژوهشی، پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، سال ششم، شماره 24، صص 114-103.

ب) انگلیسی

Akbostancı E., Türüt-Aşık S. and Tunç G.İ. (2009). "The Relationship between Income and Environment in Turkey: Is There an Environmental Kuznets Curve?", Energy Policy, Vol. 37, No. 3, pp. 861-867.

Al Mamun M., Sohag K., Mia M.A.H., Uddin G.S. and Ozturk I. (2014). "Regional Differences in the Dynamic Linkage between CO2 Emissions, Sectoral Output and Economic Growth", Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 38, pp. 1-11.

Ang J. B. (2007). "CO2 Emissions, Energy Consumption, and Output in France", Energy Policy, Vol. 35, No. 10, pp. 4772-4778.

Antweiler W., Copeland B. R. and Taylor M.S. (2001). "Is Free Trade Good for the Environment?", American Economic Review, Vol. 91, No. 4, pp. 877-908.

Apergis N., Payne J.E., Menyah K. and Wolde-Rufael Y. (2010). "On the Causal Dynamics between Emissions, Nuclear Energy, Renewable Energy, and Economic Growth", Ecological Economics, Vol. 69, No. 11, pp. 2255-2260.

Apergis N. and Ozturk I. (2015). "Testing Environmental Kuznets Curve Hypothesis in Asian Countries", Ecological Indicators, Vol. 52, 16-22.

Begum R.A., Sohag K. and Abdullah S.M.S. (2014). "Does Low Carbon Technology Contribute towards Low Carbon Economy? A review", 12th EBES Conference – Singapore, January 9-11, 2014, Singapore.

Begum R.A., Sohag K., Abdullah S.M.S. and Jaafar M. (2015). "CO2 Emissions, Energy Consumption, Economic and Population Growth in Malaysia", Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 41, pp. 594-601.

Blackburne E.F. and Frank M.W. (2007). "Estimation of Nonstationary Heterogeneous Panels", Stata Journal, Vol. 7, No. 2, pp. 197-208.

Bölük G. and Mert M. (2014). "Fossil and Renewable Energy Consumption, GHGs (Greenhouse Gases) and Economic Growth: Evidence from a Panel of EU (European Union) Countries", Energy, Vol. 74, pp. 439-446.

Dinda S. (2004). "Environmental Kuznets Curve Hypothesis: A Survey", Ecological Economics, Vol. 49, pp. 431-455.

Farhani S. and Shahbaz M. (2014). "What Role of Renewable and Non-renewable Electricity Consumption and Output Is Needed to Initially Mitigate CO2 Emissions in MENA Region?", Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 40, pp. 80–90.

Friedl B. and Getzner M. (2003). "Determinants of CO2 Emissions in a Small Open Economy", Ecological Economics, Vol. 45, pp. 133-148.

Grossman G.M. and Kruger A.G. (1995). "Environmental Impacts of a North American Free Trade Agreement", Working Paper, No. 3914. Cambridge: National Bureau of Economic Research.

Halicioglu F. (2008). "An Econometric Study of CO2 Emissions, Energy Consumption, Income and Foreign Trade in Turkey", MPRA Paper, No. 11457, pp. 33-148.

Hervieax M.S. and Darne O. (2013). "Environmental Kuznets Curve and Ecological Footprint: A Time Series Analysis", Economics Bulletin, Vol. 35, No. 1, pp. 1-14.

Huang W.M., Lee G.W.M. and Wu C.C. (2008). "GHG Emissions, GDP Growth and the Kyoto Protocol: A Revisit of Environmental Kuznets Curve Hypothesis", Energy Policy, Vol. 36, pp. 239-247.

International Energy Agency (IEA). (2011). "OECD Green Growth