بررسی سرریز تلاطم بازده شاخص قیمت نفت برنت بر بازده شاخص‌های کل و صنایع مرتبط با قیمت نفت در بازارهای مالی ایران و آمریکا با استفاده از مدل MGARCH

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد بازرگانی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

2 کارشناس ارشد مدیریت مالی دانشگاه تهران

3 کارشناس ارشد مدیریت مالی دانشگاه تهران‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

چکیده

با گسترش فرآیند جهانی‌شدن و ارتباط متقابل بازارهای مالی کشورها بر یکدیگر و همچنین اهمیت تأثیر قیمت نفت به‌عنوان یک متغیر برون‌زای قدرتمند بر بازارهای مالی کشورها به‌ویژه پس از بحران مالی 2008، بررسی سرایت تلاطم متغیرهای مختلف برای فعالین بازارهای مالی کشورها از اهمیت بسزایی برخوردار شده است. در این تحقیق به بررسی سرریز تلاطم بازده قیمت نقدی نفت برنت بر شاخص‌های مالی ایران و آمریکا در دوره زمانی1394-1387 با استفاده از داده‌های هفتگی و مدل‌های گارچ چندمتغیره پرداخته‌شده است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که به‌علت ضرایب معنادار مدل بهینه متغیرهای تحقیق در سطح معناداری 5٪ و وزن سنگین صنایع متاثر از قیمت نفت در شاخص مالی S&P500 و شاخص‌های نفتی GSCIبا لحاظ نمودن نوسانات قیمت نفت به‌ویژه در دوره زمانی موردنظر تلاطم بازده قیمت نفت برنت بر بازده شاخص‌های بازارهای مالی آمریکا سرریز می‌شود، از طرف دیگر با توجه به عدم معناداری ضرایب مدل بهینه و تاثیر بسزای متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تورم، نرخ بهره، بیکاری‌و... بر سودآوری شرکت‌های تشکیل دهنده‌ شاخص کل و شاخص صنایع مختلف در بازار مالی ایران که به کم‌اثرشدن نوسانات قیمت نفت بر این شاخص‌ها می‌انجامد، تلاطم بازده آن بر شاخص‌های بازار مالی ایران و همچنین تلاطم بازده بازارهای مالی دو کشور بر یکدیگر با دید کوتاه‌مدت سرریز نمی‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Volatility Spillover of Brent Oil Price Return on Return of Iran and USA Financial Markets and Related Industries: A MGARCH Approach

نویسندگان [English]

  • Hossein Tavakolian 1
  • Seyed Amir Etemadi 2
  • Reza Tehrani 3
1 Assistant Professor, Faculty of Economics, Allameh Tabataba’i University
2 MA in Financial Management, University of Tehran
3 Associate Professor, Faculty of Management, University of Tehran
چکیده [English]

The importance of oil price volatility spillover has significantly increased since the globalization and financial markets’ interaction have expanded. Based on this, the oil price impact on financial markets, as an exogenous variable, is also increased. In this paper, we study the “volatility spillover of Brent oil price return effects on return of Iran and USA financial markets during 2008-2016 using weekly data. Results show that volatility of Brent oil price return spillovers S&P500 and related industries to oil indexes in USA, so it does not spillover Tehran exchange price index return and related industries to oil indexes in Iran. Also financial market indexes return do not spillover together in short-time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Return
  • Spillover
  • Volatility
  • Multivariate GARCH Models

الف)فارسی

پاکیزه، کامران. (1390).تلاطم‌و‌بازده‌شواهدی ازبورس اوراق بهادار تهران و بورس‌های بین‌الملل، فصلنامه تحقیقات مدل‌سازی اقتصادی، شماره ۲.

خطیب سمنانی، محمدعلی، شجاعی،معصومه وغیاثی خسروشاهی،مسعود. (1393). بررسی اثر نوسانات قیمت نفت خام برشاخص بازده بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه علوم اقتصادی ،شماره29.

 زمانی،مهرداد. (1385). تحلیل‌ساختار بازار بین‌المللی نفت‌خام، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، موسسه مطالعات بین المللی انرژی، سال سوم.

کریم زاده، مصطفی.‌ بررسی رابطه بلند‌مدت شاخص قیمت سهام بورس با متغیرهای کلان پولی با استفاده از‌ روش هم‌جمعی در اقتصاد ایران، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، شماره 26.

 مقدم،محمدرضا و سزاوار،محمدرضا. (1395). بررسی رابطه همیشگی شرطی بازارهای سرمایه بین‌المللی و بازار نفت با بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه علمی پژوهشی‌مطالعات اقتصاد انرژی، موسسه مطالعات بین المللی انرژی،شماره48،ص213-195

 بابایی،آرش و کشاورز حداد، غلامرضا. (1387). بررسی تلاطم بازده سهام در بورس تهران با استفاده از داده‌های پانل و مدل‌GARCH، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه صنعتی شریف، مهندسی سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی.

سیدحسینی، سیدمحمد، باباخانی، مسعود و ابراهیمی،سیدبابک. (1391). درآمدی بر مدل های سرایت تلاطم در بازار سهام. جلد اول. چاپ اول. تهران: انتشارات بورس.

ب)انگلیسی

Bauwens L., Laurent S., V. K. Rombouts J., (2006), Multivariate GARCH Models: a survey, journal of Applied Econometrics, No.29, pp.79-109

Basher, S.A. and P. sadorsky (2006), Oil price risk and Emerging stock markets, Global Financial Journal, No.17, pp.224-251.

Enders, Walter, John Wiley. (2004). Applied Econometrics Time Series.

Engle, R.F., and Patton, J.A.(2001).What good is a volatility Model? NYU working paper. No. S-DRP-01-03

Hammoudeh, C. Li, H., Jean, 13. (2003).Causality and volatility spillover petroleum prices of WTI, gasoline and heating oil in different locations, The north America Journal of Economics and Finance 14, 89-114

Moon, G., Yu,(2009), Volatility Spillovers between the U.S. and the China Stock Market: Structural Break Test with Symmetric and Asymmetric GARCH Approach, Department of Business Administration, Kyonggi University.

Veiga, B. and McAleer, M.(2004). Testing the sensitivity of spillover Effects Across Financial Markets