بررسی مقاوم سازی بخش نفت و گاز سیستم انرژی ایران از منظر استمرار تولید

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی دانشگاه علامه طباطبایی(ره)

2 هییت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

یکی از ابعاد مهم امنیت اقتصادی هر کشوری، امنیت انرژی است. امنیت انرژی با آسیب‌پذیری سیستم انرژی رابطه معکوس و با مقاوم‌سازی سیستم انرژی رابطه مستقیم دارد. سیستم انرژی شامل سه بخش عمده تولید، توزیع و مصرف انرژی می‌شود. با توجه به تحریم‌های اقتصادی و نفتی تحمیل شده برکشور در سال‌های اخیر، موضوع مقاوم‌سازی اقتصادی و به‌خصوص مقاوم سازی سیستم انرژی برای ایران اهمیت پیدا کرده است. در این مقاله مقاوم‌سازی بخش نفت و گاز سیستم انرژی ایران با تأکید بر تولید صیانتی مورد بررسی قرار گرفته است. طرح آسیب‌پذیری‌های سیستم انرژی ایران از منظر تولید نفت و گاز، شامل فقدان آگاهی از میزان واقعی ذخایر نفت و گاز با توجه به فرآیندهای تولید و پیش‌بینی مصرف آتی، فقدان مدیریت بهینه مخازن و فقدان قراردادهای تضمین‌کننده منافع بین نسلی می‌باشد که این پژوهش با پرداختن به این آسیب‌پذیری‌ها و ارائه راهکار برای رفع این آسیب‌ها، پیشنهادهایی برای مقاوم‌سازی سیستم انرژی ایران از منظر استمرار تولید ارائه می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the strengthening of oil and gas sector of the Iran's energy system in terms of continuity of production

نویسندگان [English]

  • sayed sajad padam 1
  • Mohammad Javad Nourahmadi 2
1 M.A. Student in Energy Economics, Corresponding author
2 Assistant Professor in Economics, Allameh Tabataba’i University
چکیده [English]

One of the important aspects of each country's economic security is energy security. Energy security is inversely related to the vulnerability of the energy system and by strengthening energy system has a direct relationship. Energy system consists of three major parts production, distribution and consumption of energy. Given the economic and oil sanctions imposed on the country in recent years, Strengthening economic issue And particularly retrofitting energy systems  for Iran has become important. In this article strengthening oil and gas sector of the energy system with emphasis on the conservation of  production is discussed. Iran's energy system vulnerability from oil and gas production including lack of awareness of the actual amount of oil and gas reserves Based on production and consumption processes in the country, the lack of optimal management of and the lack of guarantee contracts intergenerational interests that this research by addressing these vulnerabilities And solutions to fix the injuries presents Recommendations for strengthening Iran's energy system from the perspective of the continuation of production.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conservation
  • energy systems
  • strengthening of oil and gas sector
  • Optimal management of reservoirs
  • energy security