بررسی رابطه کوزنتسی در کشورهای اسلامی منتخب با تأکید بر کارایی محیط زیست (رهیافت پوششی داده ها)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

A Study of Kuznets Relationship in Selected Islamic Countries Emphasizing on the Environmental Efficiency Using DEA Method