تحلیل بهره وری و کارائی زیست محیطی در کشورهای منتخب وارد کننده و صادر کننده منابع انرژی فسیلی : رویکرد تابع مسافت جهت دار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Policy Analysis of Natural Gas Export to India-Pakistan Countries, A Game Theoretic Approach