بررسی رابطه علیت بین انتشار آلودگی و رشد اقتصادی (مطالعه موردی کشورهای صادرکننده نفت)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Causality between Pollution Emissions and Economic Growth (The Case of Oil Exporting Countries)