نویسنده = حدیث اسدی ملک آبادی
تعداد مقالات: 1
1. تجزیه تغییر شدت انرژی در بخش صنعت ایران: رویکرد تابع مسافت

دوره 8، شماره 29، زمستان 1397، صفحه 1-25

10.22054/jiee.2019.9915

حدیث اسدی ملک آبادی؛ عزیز مراسلی