نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

2 استادیار مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

چکیده

سرمایه گذاری مستقیم خارجی یکی از اصلی ترین نمودهای ((جهانی شدن در حوزه سرمایه گذاری)) است. امروزه عمده اقتصاددانان و دولت ها بر اهمیت حیاتی سرمایه گذاری خارجی تاکید فراوان دارند. از دید آنها این موضوع به ویژه در کشورهای در حال توسعه، برای شکل گیری جریان های رشد و توسعه اقتصادی اهمیت بسیار زیادی دارد. یکی از راه هایی که می توان به وسیله آن سهم خود را در زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی و هدفمند سازی این نوع سرمایه گذاری افزایش داد، استفاده از تکنیک و فنون بازاریابی به ویژه بازاریابی بین المللی است. سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) که شکل عمده ای آن انتقال سرمایه بین المللی است، طی دهه گذشته به طور قابل ملاحظه ای به عنوان یکی از نتایج افزایش یکپارچگی اقتصاد جهانی افزایش یافته است. از طرفی با بررسی و مطالعه در میان مقالات داخلی و خارجی تاکنون تحقیقی که بتواند به عوامل تأثیرگذار بر میزان جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی با تأکید بر بازاریابی سبز در حوزه انرژی بپردازد، یافت نشده و همچنین با توجه به مدل تحقیق، این پژوهش جنبه نوآوری به خود گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Designing a model to determine the influencing factors on attracting foreign direct investment with emphasis on green marketing in the field of energy

نویسندگان [English]

  • MohammadAli Avindeh 1
  • Bita Tabrizian 2
  • Maryam Teymourian Sefideh khan 2

1 Ph.D. Student in Management and Accounting, Islamic Azad University, Roudehen, Iran

2 Assistant Professor of Management and Accounting, Islamic Azad University, Roudehen, Iran

چکیده [English]

Foreign direct investment is one of the main manifestations of (globalization in the field of investment). Today, most economists and governments emphasize the vital importance of foreign investment. From their point of view, this issue is very important, especially in developing countries, for the formation of economic growth and development flows. One of the ways by which you can increase your share in the field of attracting foreign investment and targeting this type of investment is the use of marketing techniques, especially international marketing. Foreign direct investment (FDI), which is a major form of international capital transfer, has increased significantly during the last decade as one of the results of increasing integration of the global economy. On the other hand, by examining and studying domestic and foreign articles, no research has been found that can deal with the influencing factors on attracting foreign direct investment with an emphasis on green marketing in the field of energy. Also, according to the research model, this research is considered innovation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green marketing
  • energy consumption
  • environmental
  • investment
  • fuzzy technique