نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه لرستان

چکیده

بخش برق علاوه بر اینکه یکی از مهم‌ترین صنایع کشور محسوب می‌شود، از تأثیرگذارترین ارکان رشد و توسعه اقتصادی نیز به شمار می‌رود. بنابراین پیش‌بینی تقاضای برق با توجه به نقش‌های مختلفی که در اقتصاد یک کشور ایفا می‌کند از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این راستا در مطالعه حاضر به پیش‌بینی تقاضای برق کشور با استفاده از رویکرد ترکیبی ARDL و ARIMA پرداخته‌ شده است. این مطالعه در تلاش است با تأکید بر اثر دما و نرخ‌های متفاوت رشد اقتصادی طی 4 سناریوی مختلف کل تقاضای برق ایران در یک بازه زمانی 30 ساله (2050 تا 2021) را پیش‌بینی نماید. سناریوسازی مبتنی برافزایش میانگین دمای کشور و نرخ‌های متفاوت رشد اقتصادی است. سناریو اول و دوم مبتنی برافزایش میانگین دمای کشور به میزان 0026/0 درصد سالیانه و نرخ‌های رشد اقتصادی 2 و 8 درصدی است. همچنین سناریو سوم و چهارم مبتنی برافزایش میانگین دمای کشور به میزان 0045/0 درصد سالیانه و نرخ‌های رشد اقتصادی 2 و 8 درصدی است. نتایج حاصل از مطالعه ضمن تائید تأثیر معنادار دما و رشد اقتصادی بر مصرف برق نشان می‌دهد که به دنبال افزایش دما و رشد تولید ناخالص داخلی، تقاضای برق به‌طور چشمگیری افزایش خواهد یافت. همچنین سایر نتایج حاکی از بی کشش بودن تقاضای برق نسبت به تغییرات قیمتی است. لذا سیاست‌های محدودیت تقاضای برق بایستی مبتنی بر کنترل دما و انتشار گازهای گلخانه‌ای از طریق افزاش سهم تکنولوژی‌های تجدید پذیر در سبد عرضه برق کشور و سیاست‌های مبتنی برافزایش بهره‌وری انرژی باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Long-term Forecasting of Iran's Electricity Demand (A Scenario-based Approach using a Combined ARDL and ARIMA Approach)

نویسندگان [English]

  • Hossein Hafezi
  • Mahbube Delfan

Lorestan University

چکیده [English]

The numerous roles that electricity plays in a country's economy make it clear that anticipating electricity consumption is crucial. In this regard, the combined ARDL and ARIMA technique is used in the current study to forecast the nation's electricity demand. With an emphasis on the impact of temperature and various rates of economic growth, this study attempts to forecast Iran's total electricity demand over 30 years (2021 to 2050) under 4 alternative scenarios. The development of the scenario is based on the rise in the nation's average temperature and various rates of economic growth. The first and second scenarios rely on the country's average temperature increase of 0.0026% per annum and economic growth rates of 2% and 8%. Furthermore, the third and fourth ones are based on the country's average temperature increase of 0.0045% a year and economic growth rates of 2 and 8%. The study's findings reveal that temperature and economic growth have a substantial impact on how much electricity is consumed, but they also indicate that as temperatures rise and the GDP expands, there will be a huge increase in demand for electricity. Additionally, additional findings show that the power demand is inelastic to price fluctuations. As a result, efforts to reduce electricity consumption should be based on policies to increase energy efficiency as well as policies to regulate temperature and greenhouse gas emissions by increasing the proportion of renewable technologies in the nation's electricity supply portfolio.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electricity Demand Forecast
  • Effect of Climate Change on Electricity Demand
  • ARDL Model
  • ARIMA Model