تحلیل پویای جایگزینی بین سوختی در نیروگاه های فسیلی منتخب ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد انرژی، کشاورزی و محیط‌زیست و عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

2 کارشناس ارشد اقتصاد انرژی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی

3 استادیار گروه اقتصاد بازرگانی و عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

در این مقاله جانشینی بین سوخت های مصرفی در تولید برق در شش شرکت برق منطقه­ای منتخب طی سال‌های 1395- 1386 محاسبه و مورد ارزیابی قرار گرفت­ و معادلات سهم هزینه ای سوخت های متعارف در تولید برق با استفاده از برآوردگر معادلات رگرسیونی به‌ظاهر نامرتبط (SUR) برآورد شد. با استفاده از نتایج حاصل از برآورد معادلات کشش های جانشینی قیمتی و متقاطع انواع سوخت مصرفی محاسبه شد. طبق نتایج همه کشش های قیمتی خودی منفی و همه کشش های قیمتی متقاطع مثبت به دست آمدند. کشش جانشینی بین گاز طبیعی و گازوئیل 56/1 و کشش جانشینی بین گاز طبیعی و مازوت 3/1 است. همچنین با استفاده از کشش های محاسبه شده جایگزینی بین سوخت ها با هدف کاهش انتشار CO2 کاربردی سازی نتایج انجام شد. نتایج نشان داد جایگزینی مازوت با گاز طبیعی منجر به کاهش انتشار CO2 می شود اما جایگزینی گازوئیل با گاز طبیعی انتشار CO2 را افزایش می دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dynamic analysis of the fuel substitution in the selected Iranian fossil fuel power plants

نویسندگان [English]

  • Hamid Amadeh 1
  • mehdi hedayati nia 2
  • Hossein Tavakolian 3
1 Assistant Professor of Economics, Allameh Tabataba'i University
2 Master of Energy Economics, Allameh Tabataba'i University
3 Assistant Professor of Economics, Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

In this paper, the substitution between consumable fuels in electricity production in six selected regional electricity companies during the years 1389- 1386 was calculated and evaluated. Fuels cost share equations was estimated using the unrelated regression equation estimator (SUR). Using the results of system estimation, the own price and cross price elasticities of different fuels was calculated. According to the results, all the price elasticities were negative and cross price elasticities were positive. The cross elasticity between natural gas and gasoline was 1.56 and between natural gas and mazut was 1.3. Also, using the calculated elasticities, the substitution policies of fuels with the aim of reducing CO2 emissions, was pplied. The application results showed that the substitution of mazut with natural gas, would reduce CO2 emissions, but the substitution of gasoil with natural gas would increase CO2 emissions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Regional electricity company
  • Seemingly Unrelated Regressions Estimator
  • Elasticity of substitution
  • Fuel substitution
-اشراق نیای جهرمی، عبدالحمید و ایقانی یزدلی، روح الله. (1387)، "مدل سازی مصرف گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی و بررسی امکان جانشینی گاز طبیعی به‌جای فرآورده‌های نفتی در ایران"، مجله علمی و پژوهشی شریف، شماره 45.
-بریگام، یوجین، پاپاس، جیمز، (1365)، "اقتصاد در مدیریت"، ترجمه علی اصغر موسوی الغروی، مرکزنشردانشگاهی.
-بهبهانی فرد، پ. (1383)، " بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای انواع انرژی در بخش صنعت استان اصفهان و تخمین کشش‌های جانشینی بین آن‌ها"، نهمین کنفرانس شبکه‌های توزیع برق.
-مرزبان، حسین؛ اکبریان، رضا و قاسمی، علی. (1384)، " بررسی تقاضا برای انواع سوخت و جایگزینی بین آن‌ها در نیروگاه­های حرارتی تولید برق کشور(تابعه وزارت نیرو)"، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، شماره 16.
-صمدی، سعید؛ شریفی، علیمراد؛ احمدزاده، عزیز و خانزادی، آزاد.(1387)، "جانشینی بین نهاده  انرژی با سرمایه در بخش فلزات اساسی"، مجله  تحقیقات اقتصادی، شماره  89، صص  155-129.
-شاهمرادی، اصغر، زاهدی، راضیه، ایمان حقیقی، (1388)، "تحلیل تأثیر سیاست‌های قیمتی در بخش‌های اقتصادی (با تمرکز بر آب و انرژی)"، وزارت نیرو، معاونت برنامه­ریزی و امور اقتصادی، دفتر برنامه­ریزی تلفیقی و راهبردی، تهران، ایران.
-خیابانی، ناصر؛ حسنی، کریم. (1389)، " ناکارایی‌های تخصیصی و فنی و کشش جایگزینی عوامل برای ۹ زیر بخش صنعت (مطابق طبقه‌بندی بین‌المللی استاندارد صنایع – کد (ISIC"، مطالعات اقتصاد انرژی.
-محتشم دولتشاهی، طهماسب. (1390). "مبانی علم اقتصاد": اقصاد خرد، اقتصاد کلان، چاپ سی و یکم، ویراست ششم.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1398
  • تاریخ دریافت: 16 اردیبهشت 1397
  • تاریخ بازنگری: 01 مرداد 1398
  • تاریخ پذیرش: 27 خرداد 1398