تجزیه مصرف انرژی در بخش کشاورزی ایران (رهیافت تلفیق شاخص LMDI و شاخص Decoupling)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناس ارشد اقتصاد انرژی، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

در این مطالعه مصرف انرژی در بخش کشاورزی با استفاده از شاخص دیویژیا میانگین لگاریتمی به سه عامل اثر ساختاری، اثر فعالیت و اثر شدت انرژی در دوره زمانی 93-1385 بر حسب میلیون بشکه معادل نفت خام تجزیه شده است. همچنین با استفاده از ترکیب شاخص دیویژیای میانگین لگاریتمی با شاخص جداسازی به تحلیل ارتباط بین رشد تولید ناخالص داخلی و مصرف انرژی در این بخش پرداخته شده است. نتایج نشان می‌دهد که مصرف انرژی در دوره زمانی مورد بررسی در بخش کشاورزی افزایش داشته که در میان آثار ذکر شده اثر فعالیت و ساختاری به ترتیب بیشترین سهم و اثر شدت انرژی کمترین سهم را درتوضیح تغییرات مصرف انرژی این بخش داشته‌اند. همچنین نتایج حاصل از کاربرد شاخص جداسازی نشان می‌دهد که بخش کشاورزی طی دوره مورد مطالعه سه حالت جداسازی منفی قوی، جداسازی ضعیف و جداسازی منفی گسترده را تجربه کرده است. در بخش کشاورزی تغییرکل مصرف انرژی هر بخش ناشی از تغییرات حجم تولید بخش که در قالب اثر فعالیت و به کار‌گیری صنایع با انرژی‌بری بالا که در قالب اثر ساختاری بیان شده‌اند به ترتیب بیشترین قدرت توضیح‌دهند‌گی را در نتایج مربوط به تجزیه مصرف انرژی و نتایج حاصل از بکارگیری شاخص جداسازی داردند. اما سهم مربوط به استفاده بهینه از انرژی که در قالب اثر شدت بیان شده است، کمتر می‌باشد. و این نتیجه مبین این نکته است که استفاده از صنایع با انرژی‌بری بالا نسبت به عدم استفاده بهینه از انرژی نقش بیشتری در تغییرات کل مصرف انرژی و تغییرات شاخص جداسازی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Decomposition of Energy Consumption in agricultural Sector of Iran (a Combining Approach of LMDI and Decoupling Index)

نویسندگان [English]

  • Hamid Amadeh 1
  • shahzad broumand 2
2 university
چکیده [English]

This study has decomposed affecting factors on energy consumption in the agriculture sector (MBOE) by using Logarithmic Mean Divisia Index (LMDI) to three structural effect, activity effect and energy intensity effect during 2006-2014. Also it's investigated the relationship between GDP growth and energy consumption of the agriculture sector by combining Mean Logarithmic Divisia Index with decoupling index. The results shows that energy consumption of the agriculture sector has increased during that period. Activity effect and structural effect respectively, have the most share in explaining the changes in energy consumption among the mentioned effects and the intensity effect has a smaller role in explaining the changes in energy consumption. Additionally, the results of applying decoupling index, indicated that agriculture sector experienced three conditions, including strong negative decoupling, weak decoupling and expansive negative decoupling during period of study. In the agriculture sector, after activity effect, i.e., the change of total energy consumption of each sector due to increase of production, the structural effect, i.e., utilize of the energy-intensive industries, not only has more explanatory power than efficient use of energy in the changes in energy consumption, but also has the most share in the trend of changes in GDP and changes in energy consumption of aforementioned sector. But the share of effective energy consumption that expressed in terms of the intensity effect is less. This conclusion suggests that the use of energy-intensive industries has a greater role in total energy consumption changes and decoupling index changes than inefficient use of energy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Activity Effect
  • structural effect
  • Energy Intensity Effect
  • Logarithmic Mean Divisia Indx
  • Decoupling Index

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1398
  • تاریخ دریافت: 24 اردیبهشت 1398
  • تاریخ بازنگری: 09 شهریور 1398
  • تاریخ پذیرش: 11 آذر 1398