• سیاستگذاری‌های اقتصادی و مالی در حوزه‌های فوق‌الذکر در سطوح ملی، منطقه‌ای و جهانی
1. کاربرد مدل‌های تجزیه در شکاف مخارج مصرف انرژی خانوارهای ایران

سحر تیغی؛ شهرام فتاحی؛ علی فلاحتی

دوره 8، شماره 32 ، پاییز 1398، ، صفحه 1-23

http://dx.doi.org/10.22054/jiee.2020.46398.1687

چکیده
  بخش خانگی بیشترین سهم را در مصرف انرژی کشور دارد، بر همین اساس مطالعه حاضر با استفاده از شواهد داده‌های در سطح خانوار برای دوره زمانی 1387 تا 1395 به بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای انرژی خانوارها و برآورد سهم جزء ناکارا در شکاف مخارج انرژی خانوارها با استفاده از رهیافت مدل‌های تجزیه می‌پردازد. شواهد حاصل از مطالعه نشان می‌دهد که درآمد، ...  بیشتر