نویسنده = حسین توکلیان
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل پویای جایگزینی بین سوختی در نیروگاه های فسیلی منتخب ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1398

10.22054/jiee.2019.9988

حمید آماده؛ مهدی هدایتی نیا؛ حسین توکلیان


2. ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﺎﻧﮏ‌ﻫﺎ در ﺑﺨﺶ مسکن در اﻗﺘﺼﺎد نفتی اﯾﺮان ﺗﺤﺖ رویکرد DSGE

دوره 8، شماره 29، زمستان 1397، صفحه 27-67

10.22054/jiee.2019.9916

مرضیه پاک نیت؛ جاوید بهرامی؛ حسین توکلیان؛ سمیه شاه حسینی


3. مدیریت درآمدهای نفتی با رویکرد پایداری در سرمایه گذاری دولت: مطالعه موردی اقتصاد ایران

دوره 7، شماره 28، پاییز 1397، صفحه 1-49

10.22054/jiee.2018.9837

آرش فخری زاده؛ حسین توکلیان؛ سید احمد رضا جلالی نائینی