1. تحلیل پویای جایگزینی بین سوختی در نیروگاه‌های فسیلی منتخب ایران

حمید آماده؛ حسین توکلیان؛ مهدی هدایتی نیا

دوره 8، شماره 31 ، تابستان 1398، ، صفحه 1-30

http://dx.doi.org/10.22054/jiee.2019.12297

چکیده
  تقاضای روزافزون سوخت‌های فسیلی در کنار آلودگی‌های محیطی تولید‌شده از مصرف آنها، استفاده بهینه از این سوخت‌ها را ضروری می‌کند. در فصول سرد، مصرف گاز طبیعی افزایش می‌یابد و نیروگاه‌های کشور جهت تأمین برق به جانشینی سوخت مصرفی خود اقدام می‌کنند. این تحقیق جانشینی بین سوخت‌های مصرفی را جهت تولید برق در شش شرکت برق منطقه‌ای منتخب، ...  بیشتر

2. ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﺎﻧﮏ‌ﻫﺎ در ﺑﺨﺶ مسکن در اﻗﺘﺼﺎد نفتی اﯾﺮان ﺗﺤﺖ رویکرد DSGE

مرضیه پاک نیت؛ جاوید بهرامی؛ حسین توکلیان؛ سمیه شاه حسینی

دوره 8، شماره 29 ، زمستان 1397، ، صفحه 27-67

http://dx.doi.org/10.22054/jiee.2019.9916

چکیده
  با توجه نقش بانک‍‍ها به عنوان واسطه‌گران مالی در چرخه های اقتصادی و همچنین اهمیت بانکها در بازار پولی اقتصاد ایران، تبعات سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بخش مسکن در اقتصاد نفتی ایران که مستعد بروز بیماری هلندی است دغدغه‌ی مطالعه حاضر است. بدین منظور برای بررسی موضوع، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی طراحی شده‌است. نتایج حاصل ...  بیشتر

3. مدیریت درآمدهای نفتی با رویکرد پایداری در سرمایه گذاری دولت: مطالعه موردی اقتصاد ایران

آرش فخری زاده؛ حسین توکلیان؛ سید احمد رضا جلالی نائینی

دوره 7، شماره 28 ، پاییز 1397، ، صفحه 1-49

http://dx.doi.org/10.22054/jiee.2018.9837

چکیده
  رویکرد نوین سیاستگذاری مالی در کشورهای در حال توسعه و صادر کننده کالاهای خام (بویژه نفت) راهکاریاز طریق پایداری و افزایش مقیاس سرمایهگذاری « بنیه هلندی » و هدایت اقتصاد به « بیماری هلندی » برای اجتناب ازدولت، ایجاد ثبات بیشتر در نرخ ارز حقیقی و پایداری رشد اقتصادی است. این موضوع در قالب یک الگوی تعادلعمومی تصادفی پویای ...  بیشتر