دوره و شماره: دوره 2، شماره 7، تابستان 1392، صفحه 1-220