دوره و شماره: دوره 3، شماره 9، زمستان 1392، صفحه 1-260 (زمستان) 
2. اثر سرریز ریسک بین بازدهی قیمت در بازارهای نقدی و آتی‌های نفت خام

صفحه 31-52

سیداحمدرضا جلالی نائینی؛ وحید قربانی پاشاکلایی؛ محمد صیادی