کاربرد تجزیه‌ و تحلیل دوگانه دو بُعدی ارزشگذاری مشروط جهت بررسی امکان استفاده از انرژی‌های نو در تولید انرژی برق ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 دانشیار علوم اقتصادی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

3 عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

4 استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

انرژیهای نو با وجود اتمام ناپذیری و نداشتن اثرات خارجی منفی، هزینههایی به‌مراتب بالاتر از انرژیهای اتمام پذیر دارند. تأمین این هزینهها برای دولتها دشوار بوده و نیازمند مشارکت مردمی میباشد. سنجش و ارزیابی میزان مشارکت مردمی در تأمین هزینههای مازاد استفاده از انرژیهای نو کمتر مورد توجه بوده که در این پژوهش مورد بررسی قرارگرفته است. در مطالعه پیشرو جهت تحقق این امر با استفاده از روش تجزیه ‌و تحلیل دوگانه دوبعدی ارزش‌گذاری مشروط (DBDC)، 400 پرسشنامه تهیه و 5 قیمت پیشنهاد گردید، که برای هر پاسخدهنده دو سؤال در مورد قیمت پرسیده شد (یک‌بار دو برابر و یک‌بار نصف مبلغ اولیه). مصاحبه‌شوندگان با در نظر داشتن هفت عامل اقتصاد منطقه، تقاضای برق، محیط‌زیست، روابط دیپلماتیک، ایمنی، اخلاق و اقتصاد میزان تمایل به پرداخت خود را در این زمینه تعیین نمودند. مطابق یافتههای این پژوهش میزان تمایل به پرداخت ماهانه مبلغ 46360 ریال میباشد. همچنین بر اساس یافتهها علاقهمندی به انرژیهای نو، اهمیت به محیط‌زیست و اثر انرژیهای نو در جایگاه کشور به ترتیب بیشترین اثر مثبت را بر تمایل به پرداخت داشتهاند. از این ‌رو آگاهی بخشی پیرامون انرژیهای نو، گسترش فرهنگ حمایت از محیط‌زیست و بهبود وضعیت اقتصادی و درآمدی مردم میبایست بیشتر موردتوجه سیاستگذاران قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of Double-Bounded Dichotomous Choice Contingent Valuation to Study the Possibility of Using New Energy in Iran's Power Generation

نویسندگان [English]

  • soroush Kiani 1
  • Javad Shahraki 2
  • Ali Sardar Shahraki 3
  • Ahmad Akbari 4
1 PhD Student of Agricultural Economics, Sistan and Baluchestan University
2 Associate Professor of Economic Sciences, University of Sistan and Baluchestan
3 University of Sistan and Baluchestan
4 Professor of Agricultural Economics, University of Sistan and Baluchestan
چکیده [English]

Despite self-replenishing nature and lack of negative external effects of new energies, the energies entail higher costs than the conventional energy resources. The governments cannot afford these extra costs, and it needs to take part the public. This study examines extent of public participation in the funding of these costs. The study employed the double-bounded dichotomous choice (DBDC) contingent valuation (CV) method. We release 400 questionnaires under five corresponding prices. Two cost-related questions were asked from each participant (once twice the original price, and once half of that). The interviewees determined the extra cost they would incur, taking into account seven factors, namely: regional economy, demand for electricity, environmental considerations, diplomatic relations, safety, ethics, and the economy.  The results suggest a willingness-to-pay of 46360 Rials (≈1.2USD) per month. The findings also indicate that the items including willingness to new energies, importance of environment and influence of the energies have the highest effect on the willingness of payment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Renewable Energies
  • Electricity
  • Double-Bounded Dichotomous Choice Contingent Valuation
  • Willingness to Pay (WTP)