بررسی و مدلسازی کارآیی مصرف برق در بخش صنعت و کل اقتصاد ایران با استفاده از مدل تغییر رژیم مارکف

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه

2 دانشجوی دوره دکتری اقتصاد دانشگاه ارومیه

چکیده

هدف اصلی این مطالعه، بررسی کارآیی مصرف برق در بخش صنعت و نیز در کل اقتصاد ایران است. برای این منظور وضعیت­های کارآیی بالا و کارآیی پایین مصرف برق در بخش صنعت و کل اقتصاد ایران با استفاده از مدل تغییر رژیم مارکف طی دوره زمانی 1342 تا 1393 شناسایی شد. نتایج حاصل از برآورد مدل تغییر رژیم مارکف برای کارآیی مصرف برق در بخش صنعت نشان داد که رژیم­ با کارآیی پایین مصرف برق در این بخش نسبت به رژیم­ با کارآیی بالای استفاده از انرژی برق در این بخش دارای دوره­ دوام بیش­تر و پایدارتر بوده است. به نحوی که متوسط دوام رژیم­ کارآیی پایین استفاده از برق در این بخش 84/2 برابر رژیم­ با کارآیی بالا است. همچنین متغیرهای سطح عمومی قیمت­ها، اثر منفی و تولید سرانه نیز اثر مثبت بر کارآیی مصرف برق در بخش صنعت و کل اقتصاد داشته است. به­نحوی­که انتظار می­رود با کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی کارآیی مصرف برق در سطح ملی و در بخش صنعت بهبود یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examination of Electricity Consumption Efficiency in Iranian Industrial Sector and the Whole of Economy Application of Markov Regime Switching Model

نویسندگان [English]

  • khalil jahangiri 1
  • Hasan Heydari 1
  • Seyed Ali Hoseini EbrahimAbad 2
1 Assistant Prof. of Financial Economics, Faculty of Economic and Management, Urmia University
2 Ph.D. Student in Economics, Faculty of Economic and Management, Urmia University
چکیده [English]

The main objective of this study is to evaluate the efficiency of electricity consumption in the industrial sector and the whole economy of Iran. For this purpose, the states of high and low efficiency of electricity consumption in the industrial sector and the economy was detected by using of markov regime switching model during the period 1963 to 2014. The results show that the duration of low efficiency regime in the industrial sector is more stable than the high efficiency regime. The average duration of the low efficiency regime is 2.84 times of high efficiency regime. The results also show that the general level of prices and per capita production has negative and positive effect on the efficiency of electricity consumption in the industrial sector and the whole economy respectively. So, It is expected to improve the efficiency of electricity consumption in the national level and the industrial sector when inflation declines and economic growth occurs.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • energy
  • Electricity Consumption
  • Efficiency
  • Industrial Sector
  • Markov Regime Switching Model

الف) فارسی

احمدی، سیروس و صالحی، فریدخت (1393)، "رابطه آگاهی از کارایی انرژی‌‌برق و صرفه­جویی در مصرف برق در بین زنان شهر یاسوج "، فصلنامه جامعه­شناسی نهادهای اجتماعی، دوره 1، شماره 4، صص 108-95.

آشوغ، مسعود (1392)، "کاربرد نظریه رفتار برنامه‌ریزی‌شده برای پیش بینی رفتارهای ایمن رانندگی در رانندگان کامیون"، فصلنامه علمی-پژوهشی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، سال اول، شماره 3، پاییز 1392، صص 14-1.

حسینی، ح.(1383)،"اقتصاد رفتاری در دهه 1950 و اوایل دهه 1960 در کجا شکل گرفت: دانشگاه میشیگان یا کارنگی"، مجله پژوهشها و سیاستهای اقتصادی، سال دوازدهم، شماره 29،صص 32-3

حیدری ، کیومرث (1394)، "اقتصاد برق: کاربرد مفاهیم و نظریه‌های اقتصاد"، پژوهشگاه نیرو.

رهبر ، فرهاد و امیری، میثم (1392)، "اقتصاددآنان رفتاری و نظریه‌های آنان"، فصلنامه علمی پژوهشی‌‌ برنامهریزی و بودجه، سال هجدهم، شمار یک، صص 133 – 165.

سایت وزارت نیرو، ترازنامه انرژی،وزارت نیرو، معاونت برق و امور انرژی (1393)

شاکری، رویا و یعقوبی، نور محمد (1387)، "مقایسه تحلیلی مدل‌های پذیرش فناوری با تأکید بر پذیرش بانکداری اینترنتی"،  فصلنامهعلوممدیریتایران، سال سوم، شماره 11 ، پاییز1387 ، صص 44-21.

صفاری­نیا، مجید (1393)، "روانشناسی تغییر نگرش و رفتار مصرف کنندگان انرژی"، چاپ اول، انتشارات

صفاری­نیا ، مجید و کریمی، یوسف ( 1384)،" روان شناسی اجتماعی و تغییر نگرش مصرف کنندگان انرژی"،  نشریه انرژی ایران، سال نهم، شماره 22، اردیبهشت 1384، صص 83-69 .

مرزوقی، رحمت­اله و نوروزی، نصراله (1391)، "بررسی نظام ارزشی دانش­آموزان مدارس نمونه"، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات آموزشی و آموزشگاهی، سال اول، شمارة اول، تابستان 1391، صص 20-1.

منصوری ، محمد علی.، علی پور، احمد و صفاری­نیا ، مجید (1393)، "بررسی‌تاثیر کاربرد شیوه‌های رفتاری، شناختی و ترکیبی ‌‌بر تغییر نگرش و رفتار مصرف کنندگان انرژی الکتریکی‌شمال تهران"، فصلنامه علمی - پژوهشی روان شناسی اجتماعی، زمستان 1393 ، شماره16، صص 16 – 1.

ب) انگلیسی

Abrahamse, Wokje  and Steg, Linda )2011( ," Factors Related to Household Energy Use and Intention to Reduce It: The Role of Psychological and Socio-Demographic Variables" , journal of Research in Human Ecology, Vol. 18, No. 1, ,30 – 40.

Ajzen, I. (1991). “The theory of planned behavior”, Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50, 179-211.

Ajzen, I (1985). “From intentions to actions: A theory of planned behavior”. In J. Kuhl & J. Beckmann (Eds.), Action control: From cognition to behavior. Berlin, Heidelber, New York: Springer-Verlag. (pp. 11-39).

Allcot, Hunt )2011(,"Social norms and energy conservation", Juournal of Public Economics ,95, 1082-1095.

Armitage, C. J., & Conner, M. (2001). “Efficacy of the theory of planned behaviour: A meta-analytic review”. British Journal of Social Psychology, 40, 471-499.

Brandon, G., & Lewis, A. (1999). “Reducing household energy consumption:A qualitative and quantitative field study”. Journal of Environmental Psychology, 19, 75-85.

Conner, M., & Armitage, C.J. (1998). “Extending the theory of planned behavior: A review and avenues for further research”. Journal ofApplied Social Psychology, 28(15), 1429-1464.

Davis, Graham A., (1995). “Learning to love the Dutch disease: Evidence from the mineral economies”. World Development, 23(10): 1765–1779

Davis, F. D.; Bagozzi, R. P.; Warshaw, P. R. (1989), "User acceptance of computer technology: A comparison of two theoretical models", Management Science, 35: 982–1003

Dhami, Sanjit, (2016), “The foundation of behavioral economic analysis”,Oxford university press.

Fishbein, M. & Ajzen, I. (1975). “Belief, attitude, intention, and behavior: An introduction to theory and research”.Reading, MA: Addison-Wesley.

Frederiks , Elisha and Stenner , Karen ,)2015(, "Household energy use : Applying behavioral economics to understand consumer decision-making and behavior” ,journal of Renewable and sustainable Energy Reviews ,2015 ,1385 – 1394

Gatersleben, B., Steg, L., & Vlek, C.. (2002). “Measurement and determinants of environmentally significant consumer behavior”. Environment and Behavior, 34, 335-362.

George, J.F. (2004). “The theory of planned behavior and internet purchasing”. Internet Research, 14(3), 198-212.

Hahan ,R and , Metcalfe, R). 2016"  (The impact of behavioral science experiments on energy policy”. Juournal of Economics of energy Environmental policy. pp,  27-43

Ibtissem , Mustapha Harzalla. )2010( , "Application of Value Beliefs Norms Theory to the Energy Conservation Behaviour". Journal of Sustainable Development .pp 129-139.

Ito ,K ,Ido ,T and Tanaka , M), 2016) "The Presestence of Moral Suasion and Economic Incentives Fild Experimental Evidence from Energy Demand”. National Bureau of Economic Research,Working Paper Kyoto University. pp, 1-43

Kahn , M , E and Wolka , F).2013(," Using information to improve the Effectiveness of Nonlinear Pricing Evidence from a Field Experiment". Working Paper, Stanford University.

Kahneman, D. and Tversky, A. (1979): “Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk”. Econometrica, 47(2), pp. 263–291..

Katona ,George (1951), “Psychological Analysis of Economic Behavior”,McGrow-Hill.

Lindenberg, S., & Steg, L. (2007). “Normative, gain and hedonic goal frames guiding environmental behavior”. Journal of Social Issues, 63, 117-137.

Mathieson, K. (1991). “Predicting user intentions: Comparing the technology acceptance model with the theory of planne behavior”. Information Systems Research, 2(3), 173-191.

Moll, H. C., Noorman, K. J., Kok, R., Engström, R., Throne-Holst, H., &Clark, C. (2005). “Pursuing more sustainable consumption by analyzing household metabolism in European countries and cities”. Journal of Industrial Ecology, 9, 259-275.

Morris, M. and Dillon, A. (1997) “How User Perceptions Influence Software Use”. IEEE Software, 14(4), 58-65.”.

Obermiller, C. (1995). “The Baby is Sick/The Baby is Well, A Test of Environment Communication Appeals,” Journal of Advertising, 24, pp. 55-69

Pikkarainen, T., Pikkarainen, K., Karjaluoto, H., Pahnila, S. (2004). “Consumer acceptance of online banking: An extension of the technology acceptance model”. Internet Research, 14( 3), 224-235.

Poortinga, W., Steg, L., & Vlek, C. (2004). “Values, environmental concern and environmental behavior: a study into household energy use”. Environment and Behavior, 36, 70–93.

Taylor, S. and Todd, P.A. (1995) “Understanding Information Technology Usage: A Test of Competing Models”, Information Systems Research, 6, 2, 144-176

Thaler, R., & Benartzi, S. (2004). “Save More Tomorrow: Using behavioral economics to increase employee saving”. Journal of Political Economy, 112(S1), .

Varlland,R.J.,pelletier,L.G.,Deshaies,P.,Cuerrier,J.P.,Mongeau,C.(1992). “Ajzen and Fishbin theory of reasond action as applied to moral behavior: A confirmatory analysis.” Journal of Personality and social Psychology, 62(1),98-109

Vringer, K., & Blok, K. (1995). “The direct and indirect energy requirements of households in the Netherlands”. Energy Policy, 23, 893-910.