تحلیل سیاست صادرات گاز به کشورهای هند و پاکستان در چارچوب نظریه بازیها


عنوان مقاله [English]

Policy Analysis of Natural Gas Export to India-Pakistan Countries, A Game Theoretic Approach