ارزیابی اثر تکانه قیمت انرژی بر متغیرهای اقتصاد کلان ایران: معرفی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Energy Price Shock Effect on Macroeconomic Variables in Iran:Introducing a Dynamic Stochastic General Equilibrium Model