کلیدواژه‌ها = مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)
تعداد مقالات: 1
1. ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﺎﻧﮏ‌ﻫﺎ در ﺑﺨﺶ مسکن در اﻗﺘﺼﺎد نفتی اﯾﺮان ﺗﺤﺖ رویکرد DSGE

دوره 8، شماره 29، زمستان 1397، صفحه 27-67

10.22054/jiee.2019.9916

مرضیه پاک نیت؛ جاوید بهرامی؛ حسین توکلیان؛ سمیه شاه حسینی