نویسنده = جاوید بهرامی
تعداد مقالات: 4
1. ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﺎﻧﮏ‌ﻫﺎ در ﺑﺨﺶ مسکن در اﻗﺘﺼﺎد نفتی اﯾﺮان ﺗﺤﺖ رویکرد DSGE

دوره 8، شماره 29، زمستان 1397، صفحه 27-67

10.22054/jiee.2019.9916

مرضیه پاک نیت؛ جاوید بهرامی؛ حسین توکلیان؛ سمیه شاه حسینی


3. اقتصاد سیاسی نظام ارزی کشورهای نفتی

دوره 3، شماره 9، زمستان 1392، صفحه 1-29

سیدپیمان اسدی؛ جاوید بهرامی